tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.misena.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

predávajúcim je: Mgr. art. Michaela Juhász so sídlom Lastomír 397, 07237 DIČ: 1077894378 tel. 0907 371 388, e-mail: misena@misena.sk.

kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode www.misena.sk kupujúci záväzne vyjadruje svoj záujem zakúpiť objednaný tovar.

Objednávka musí obsahovať:

 • údaje o kupujúcom, meno a priezvisko, názov firmy a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČO, telefonické alebo e-mailové spojenie
 • názov tovaru, jeho množstvo, presnú adresu pre dodanie tovaru, spôsob platby.

KÚPA TOVARU

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP (Všeobecnými Obchodnými Podmienkami), inak zmluvný vzťah nevznikne. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú v internetovom obchode a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti.

ZRUŠENIE A ZMENA OBJEDNÁVKY

Zmenu alebo zrušenie objednávky je nutné zrealizovať z podnetu kupujúceho e-mailom kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho.

Ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť objednávku kupujúceho v celom rozsahu alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje alebo nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupného materiálu u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

CENA TOVARU

Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky.

SPÔSOBY PLATBY

Spôsob platby je možný realizovať hotovostnou alebo bezhotovostnou úhradou, formou predplatby zálohovou faktúrou, kde po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho je tovar zaslaný na adresu odberateľa.

SPÔSOB DORUČENIA

Zakúpený tovar je možné osobne prevziať na adrese uvedenej v kontaktoch tejto stránky alebo poslať prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou na Vami udanú adresu.

Cena za prepravné služby bude kupujúcemu oznámená pred dokončením objednávky.

DODACIE LEHOTY

Ak je tovar na sklade kupujúci ho obdrží prepravnou (kuriérskou) službou resp. poštou do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo 3 pracovných dní od obdržania úhrady zálohovej faktúry.

Ak si zákazník vyberie tovar, ktorý je na objednávku, bude našim pracovníkom informovaný o približnom čase dodania. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 10 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet.

NADOBUDNUTIE TOVARU

Kupujúci pri prebraní tovaru obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru, príjmový pokladničný doklad). Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom. Akékoľvek nedostatky je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

DOPRAVNÉ PODMIENKY

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci ihneď oznámi telefonicky predávajúcemu a spíše zápis o škode s dopravcom. Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním kuriérskej služby resp. pošty.

OSTATNÉ UJEDNANIA

Postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho ako i na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho ako i predávajúceho.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pri zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo elektronickou poštou. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe.

Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

V súlade s platnými zákonmi podľa § 12 ods. 5c zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky).

Reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

Predávajúci je internetový obchod na adrese www.misena.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný Mgr.art. Michaela Juhász so sídlom Lastomír 397, 07237 DIČ: 1077894378 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“)

Kupujúci je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru (ďalej len „Kupujúci”).

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice.

PRÁVA KUPUJÚCEHO

 • Ak ide o chybu, kaz, nedostatok, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú nevyhovujúci  vec za novú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o chybu, kaz, nedostatok, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vadychyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho/-im? alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

MIESTO A SPÔSOB REKLAMÁCIE

Reklamovaný Tovar je možné doručiť osobne alebo poslať Slovenskou poštou, či prostredníctvom prepravcu na adresu Michaela Juhász, Lastomír 397, 07237, Slovakia

Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

Správa o reklamácii musí obsahovať:

 • číslo faktúry
 • presný názov tovaru
 • meno a priezvisko
 • tel. číslo

Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Po prijatí Reklamácie sa Kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom, alebo odovzdá osobne.

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má kvalitu a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované Predávajúcim alebo výrobcom popisované, že Tovar zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí  tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za chyby:

 • ak si Kupujúci poškodenie spôsobil sám,
 • ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel, 
 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním,
 • ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený nesprávnou manipuláciou,
 • ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe v internetovom obchode, podľa ktorej bol tovar kúpený,
 • ak presnosť vzoru na materiáli nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, nakoľko sa jedná o originálne výrobky obsahujúce autorský vzor.

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň našou povinnosťou je na svojom webovom sídle uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 30.09.2020.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email